รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่านิวซีแลนด์

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่านิวซีแลนด์ (Newzealand Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่านิวซีแลนด์ | รับทำวีซ่านิวซีแลนด์  | Newzealand Visa

รายละเอียดสถานฑูต

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )

 • 40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Tel: 02-236-7138 Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
 • Web: www.ttsnzvisa.com
 • เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า : จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

 • ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทร 02-654-3444
 • อีเมล์ : nzisbangkok@dol.govt.nz
 • website:www.mfat.govt.nz/

ค่าธรรมเนียนวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ ค่าบริการรวมทั้งหมด   8500 บาท 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านิวซีแลนด์

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6เคือน นับจากวันเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซม   จำนวน 2 รุป พื้นหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน
 • หนังสือรับรองรองการทำงาน ในกรณีที่เป็นพนักงาน)อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนระบุ ตำแหน่ง,เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทำงาน รับที่ออกใบรับรองงาน
 • หนังสือรับรองการศึกษา ในกรณีที่เป็บนักเรียน)อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน 
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า(ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)อายุเอกสารไม่เกิน  3 เดือน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพผู้สมัตรจำเป็นต้องทำหนังสือที่ชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน)
 • แบงค์การันตี หรีอ bank certificate  รับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร
 • ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement  หรือ  copy book bank  แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุดและภายไนวันที่มายื่นวีซ่าจะต้องอัพเดทมาไม่เกิน 15 วัน
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • โรงแรมที่พัก
 • เอกสารอื่น ๆเช่น ทะเบียนการสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ฯลฯ

  กรณีการออกใช้จ่ายจะต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส

 • ที่มีใบจดทะเบียนสมรส  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ  มาแนบคู่กับไทยด้วย หรือพี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น (แปลทะเบียนมาทั้งคู่ยื่นทั้งไทยและอังกฤษ)  และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ  ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทาง และ วีซ่าในรอบ 3 ปี เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้นการเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม จะต้องเป็นลายเซ้นต์จริงของผู้สมัครเท่านั้นเจ้าหน้าที่กรุ็ปไม่สามารถเซ็นต์แทนได้ 

ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกวา18 ปี 

 • ในการเอกสารคำร้องขอวีซ่า(Application form) จะมีให้เซ้นต์ และใน checklist จะต้องมีลายเซ็นต๋ของทั้งบิดา มารดา และถ้าเด็กมีลายเซ็นต์ใน passport แล้วให้เด็กเซ็นต์มาด้วย
 • ในกรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดา จะต้องมีเอกสาร จดหมายยินยอนให้เดินทาง ภาษาอังกฤษจากพ่อเเม่ และขอหนังสือยินยอน จากทางอำเภอ ฉบับจิง
 • จดหมายจากบิดามารดา ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศได้ และอนุญาติไห้เลินทางไปกับใคร บอกถึงความสัมพันธ์ด้วยว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดา มารดา ถ้าบิดามารดา หรือ ถ้าท่านใดท่านหนึ่ง ไม่มีหนังสือเดินทาง ก็ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน แทน พร้อมเขียนหนังสือชี้แจงว่าทำไมไม่มีหนังสือเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
 • สูติบัตรพร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนบ้านพร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 •  *** ในวันยื่นเอกสารผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ ***

กรณัเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทั้งพ่อและแม่ มี visa อยู่แล้วหรือท่านใดท่านึงที่มีอยุ่แล้ว

 • ตั๋วเครื่องบิน ที่มีชื่อทั้ง พ่อ-แม่-ลูก
 • โรงแรมที่พักทุกคืนตามตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อ พ่อแม่ลุก
 • copy passport และ visa ของทั้งพ่อแม่ ทีมี visa อยู่แล้ว
 • หนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ว่าพ่อแม่ มีวีซ่าอยู่แล้ว และบอกว่า วีซ่าออกตั้งแต่วันที่เท่าไร และหมด เมื่อไร
 • หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างห้ามถ่ายรุป และ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ถ้ามีเอกสารตัวไหนที่ต้องแปลให้แนบคู่กับภาษาไทยมาด้วย เอกสารทุกอย่างที่เป็นตัวจริงห้ามเซ็นต์อะไรทั้นั้น ชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องสะกดให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษในพาสปอร์ตเท่านั้น หากเอกสารชื่อไม่ตรงท่านจำเป็นจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เอกสารทั้งหมด ทางสถานทูตเป็นผู้ขอ​

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ เวลายื่น 08.30 น. - 12.00 น. และ เวลารับ 14.00 น. - 15.00 น.
 • ใช้เวลา 5 วันทำการ ( ในช่วงเวลาท่องเที่ยวจะใช้ 7 วันทำการ แต่ถ้าเป็น Group ใช้เวลา 10 วัน เดินทางพร้อมกันเกิน 4 คน สถานทูตมักจะให้ยื่นเป็นกรุ๊ปและใช้เวลา 10 วันทำการ โดยวีซ่าที่ได้มาจะไม่ประทับตราในพาสปอร์ตแต่จะออกเป็นจดหมาย APPROVE ให้ และคณะจำเป็นต้องเดินทางไฟล์ทเดียวกัน เพราะจดหมายจะมีฉบับเดียว )
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง