รับทำวีซ่าออสเตรเลีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าออสเตรเลีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าออสเตรเลีย

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าออสเตรเลีย | รับทำวีซ่าออสเตรเลีย | Australia Visa

วีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าออสเตรเลีย บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (AUSTRALIA VISA) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าออสเตรเลียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรเลียและต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าออสเตรเลียนั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตเลียให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

 
เอกสารทั่วไป ออสเตรเลีย
 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6เดือนและมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้าทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจากสถานทูตฯของท่าน
 • รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 3.5X4.5 ซมเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
 • พื้นรูปสีขาวหน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)

   

หลักฐานการท่างาน

 •  หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท(กรณีที่เป็นพนักงาน) มีอายุไม่เกิน 1 เดือนระบุ ตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)
 •  กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน(คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน)อายุไม่เกิน 3 เดือน(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหนพาสปอร์ต)
 • กรณีเป็นนักศึกษาให้ใซ้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)

หลักฐานการเงิน

 •  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เตือน ต้องมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแสดงยอดล่าสุดอัพเดตจนถึงวันที่ยื่นเอกสารไม่เกิน15 วัน
 • BankGaurantee หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุซื่อเจ้าของบัญชีอัพเดตกอ่นยื่นเอกสารไม่เกิน15 วัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
 • หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย(สำหรับวิซ่าธุรกิจ
 • หลักฐานส่วนตัวสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน 
 • ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ -สกุล(ถ้ามี) 20 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร(แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น และสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
 • กรณีเปินผู้สงอายุอายุ 70 ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล(ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
 • เอกสารจองโรงแรมที่พัก ทุกคืน
 • เอกสารจองตัวเครื่องบินไปกลับ

 หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างตันสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเปินรายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อ
 • สัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
 • ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30- 60 วัน
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
 • บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  จดหมายรับรองการทำงาน 
 •  จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 
 •  สำเนาStatement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน 
 •  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 
 •  รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 
 •  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immi.gov.au  ดูหัวข้อ Visiting Australia แล้วไปตาม stepที่ Visit For :, Business, Business Visa Short stay Form 456
 •  ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
 •  สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน 

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าทำงาน, Worker Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (1208) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf  แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร เท่านั้นค่ะ
 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร
 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว
 •  หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 •  หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย อาจได้แก่  Bank Statement และ Bank guarantee (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง)
 •  เอกสารรับรองผลการศึกษา (ฉบับจริง) เช่น ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
 •  เอกสารรับรองการงาน (ฉบับจริง)
 •  หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยปกติจะใช้ผลการสอบ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 ฉบับจริง

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจากสถานทูต  157A 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน หรือเท่ากับระยะเวลาในหลักสูตร พร้อมเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง
 • หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Comfirmation of Enrollment : eCOE) ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เลือกสมัครเรียนจะเป็นผู้จัดส่งมาให้หลังจากที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่ต้องการแล้ว
 •  หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน  (Overseas Student Health Cover – OSHC) ซึ่งจะต้องรับใบแบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากทางสถานฑูตออสเตรเลีย ซึ่งจะระบุโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองไว้ เพื่อไปทำการตรวจสุขภาพ โดยผลการตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดส่งให้--สถานทูตโดยตรง โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท ให้น้องๆเก็บหลักฐานการจ่ายไว้
 •  สำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 • เอกสารการศึกษา ใบปริญญาบัตและ Transcript/ใบรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ) (ถ้ามี)
 •  หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 •  เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร (สด.8,สด.9) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี)
 •  เอกสารราชการที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครเรียนและผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 •  หลักฐานทางการเงินหรือหลักฐานรายได้ เช่น เอกสารรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip) หรือ หลักฐานการถือครองหุ้น, หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน อาคาร
 • รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวดำขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน (ชำระเป็นแคขเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ) AUD $550 โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บวกค่าธรรมเนียมในการตรวจรับเอกสาร 600 บาท (จัดเก็บโดย VFS ชำระเป็นเงินสด)

*** การปิดบังข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลียในอดีต อาจมีผลให้น้องๆไม่ได้รับการอนุมัติ
*** ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าไม่สารถขอรับคืนในภายหลัง ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม


เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียน

 •  แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากทางสถานทูต
 •  ใบนัดรับผลจากทางสถานทูต
 •  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
 •  ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท
   

แบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย

AUS-page-001 | Click For Save This FileAUS-page-002 | Click For Save This FileAUS-page-003 | Click For Save This FileAUS-page-004 | Click For Save This FileAUS-page-005 | Click For Save This File
 
 


อัตราค่าบริการทำวีซ่าออสเตรเลีย / ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย

                  ประเภทวีซ่า                       ค่าธรรมเนียม 
(ผู้ใหญ่)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 06-12 ปี)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 00-05 ปี)
ค่าธรรมเนียม
  (บาท / ท่าน)
ระยะเวลา
(วันทำการ)
หมายเหตุ
 วีซ่าขั่วคราว Non-Immigrant / temporaray Visit
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Single) 7,900 7,900 7,900 7,900 - -
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Multiple) - - - - - -
 วีซ่าธุรกิจ, Business Visa - - - - - -
 วีซ่าทำงานชั่วคราว,Worker Visa - - - - - -
 วีซ่านักเรียน,Student Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าถาวร Immigrant / Settlement Visa (Family, Fiance and Marriage)
 วีซ่าคู่หมั้น , Fiance Visa - - - - - -
 วีซ่าคู่สมรส , Marriage Visa - - - - - -
 วีซ่าครอบครัว , Family Visa - - - - - -
* ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศสถานทูต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
*
ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ที่แสดงข้างต้น เป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ต่อท่าน **

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly.com

 • ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 •  เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
 •  ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
 •  หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
 •  โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 •  กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
 •  ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
 •  การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
 •  กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
 •  กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ?
 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง