รับทำวีซ่าอเมริกา สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าอเมริกา สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

วีซ่าอเมริกา Visa america

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าอเมริกา (America Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

contact visa

วีซ่าอเมริกา | รับทำวีซ่าอเมริกา | America Visa

วีซ่าประเทศอเมริกา รับทำวีซ่าประเทศอเมริกา บริการในการยื่นวีซ่าอเมริกา การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าอเมริกา ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตอเมริกา และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าอเมริกา ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าอเมริกา นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอเมริกา ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับ ยื่นวีซ่าอเมริกา 

EMBASSY OF America : สถานฑูตอเมริกา

( สำหรับการยื่นวีซ่า )

 • ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
 • โทรศัพท์: +66-2-205-4000

ขั้นตอนในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอเมริกา

 • ขั้นตอนที่ 1 : การนัดสัมภาษณ์วีซ่า การยื่น ขอวีซ่าอเมริกา จำเป็นต้องติดต่อการนัดสัมภาษณ์ 
 • ขั้นตอนที่ 2 : จองวันสัมภาษณ์ จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สำหรับสมาชิกครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)
 • ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารต่างๆ เตรียมเอกสารและรูปถ่ายตามที่กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นเรื่องที่สถานฑูต นำเอกสารที่เตรียมไว้ไป ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวัน - เวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในสถานฑูต
 • ขั้นตอนที่ 5 : รับวีซ่า ผ่านทางไปรษณีย์ หนังสือเดินทางทุกเล่ม จะส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสัมภาษณ์) และสถานที่ที่ให้จัดส่งพาสปอร์ตจะต้องเป็นที่ที่มีผู้ เซ็นต์รับเอกสาร มิฉะนั้นไปรษณีย์จะตีคืน แล้วต้องนำใบรับไปติดต่อรับเองที่ไปรษณีย์เอง

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอเมริกา

เอกสารทั่วไป

 • รุปถ่ายสีขนาด 2x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตัวอย่างรูปถ่ายสี(ไม่อนุญาติใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทั้งสิ้นพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหน้า Passport พร้อมทั้งหน้าที่ต่ออายุ Passport (ถ้ามี)หรือท่านที่มีเคยวีซ่าอเมริกา แล้วให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าแนบมาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )และสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนซื่อ หรือนามสกุล) สำเนาทะเบียนสมรส หากหย่าต้องใช้สำเนาทะเบียนหย่าหรือสามีเสียชีวิตให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตรแนบมาด้วย

 หลักฐานการทำงาน

 • ใช้ใบรับรองการทำงานภาษาอังกฤษตัวจริง(ระบุถึง (1) วันที่เริ่มทำงาน (2) เงินเดือน หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ (3) ตำแหน่งงาน และ (4)ระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้)
 • **กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทเเละสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 


หลักฐานการเงิน

 • ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน(เงินในบัญชีอย่างน้อย 6 หลัก และมีเงินเข้าออกต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ว่าตนมีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 •  กรณีไปศึกษาดูงาน ชขอจดหมายเชิญจาคหน่วยงานต่างประเทศแนบด้วยเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงพันธะผูกพันต่อประเทศไทย
 • ** กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านให้ใช้ใบรับรองจากธนาคารของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)ระบุว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าวออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่าน **

หมายเหตุ ข้อ 2-9 วันสัมภาษณ์นำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วยต้องกรอกออนไลน์ Ds-160 ก่อนชำระค่าธรรมเนียมฝานรนาคารกรุงศรี

ค่าธรรมเนียนวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ ค่าบริการรวมทั้งหมด   9,500   บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอเมริกา 

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอเมริกา
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 3 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับ ขอวีซ่าอเมริกา
 • เว็บไซต์สถานฑูตอเมริกา

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง