รับทำวีซ่าแคนาดา สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าแคนาดา สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าแคนาดา

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าแคนาดา (Canada Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าแคนาดา| รับทำวีซ่แคนาดา | Canada Visa

วีซ่าประเทศแคนาดา รับทำวีซ่าประเทศแคนาดา บริการในการยื่นวีซ่าแคนาดา การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าแคนาดา ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตแคนาดา และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าแคนาดา ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าแคนาดา นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศแคนาดา ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับ ยื่นวีซ่าแคนาดา 

ขั้นตอนการขอวีซ่า

1. อ่านข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าแคนาดา  เพื่อทราบถึงประเภทของวีซ่า
2.กรอกแบบฟอรมคำขอวีซ่า และเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และพิมพ์ แบบคำขอวีซ่าที่สมบูรณ์
3.จัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนๆ 
4.ชำระค่าธรรมเนียนวีซ่า  
5.ยื่นเอกสารแบบฟอร์มที่สมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการยื่นของวิซ่า หนังสือเดินทาง
6.ติดตามสถานะหนังสือเดินทาง
7.รับเอกสาร วีซ่าแคนาดา 

วีซ่าแคนาดา | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารยื่นขอวีซ่า
​ 1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า Application for a Temporary Resident Visa (IMM 5257)
2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับครอบครัว
3. หนังสือเดินทาง ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่จะเดินทางกลับประเทศไทย
4.รูปสี ขนาด  2นิ้ว X 2 นิ้ว นิ้ จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาติ ใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวนั้น ไม่มีลวดลาย ไม่ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
5.หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น    (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย)
6.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร)
7. ใบรับรองฐานะทางการเงินที่ออกโดยธนาคาร และ ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีที่เงินฝากธนาคารของผู้ยื่นคำร้องทุกหน้า
8.หลักฐานทางด้านการทำงาน (เอกสารที่อื่นวีซ่าทุกอย่าง จะต้องออกไม่เกิน 3เดือนนับจากวันเดินทาง
    -ในกรณีที่ผู้ยื่นเป็นลูกจ้าง ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือหน่วยงานที่สังกัด เป็นภาษาอังกฤษต้วจริง (ให้ระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน)
    -ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า ( *ใบ ภ.พ. ไม่สามารถใช้ยื่นวีซ่าได้)
    -ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษา ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษามา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
9.สำเนาทะเบียนสมรส หรือกรณีหย่า  ขอสำเนาทะเบียนหย่า
10.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
11.-กรณีผู้อยู่ใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น  แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงทะเบียนสมรส, หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาสมุดเงินฝากก, ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชนของสามี
    -กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดาและมารดา ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงาน,สำเนาสมุดเงินฝาก, .ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาเพิ่มเติม และหนังสือให้ความยินยอมบุตรเดินทางกับบุคคลอื่นได้ ออกโดย  อำเภอหรือสำนักงานเขต  ถ้าบิดามารดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ต้อง      มีสำเนามรณะบัตร  เบอร์โทรศัพท์ที่บ้าน ที่ทำงาน, สถานศึกษา, เบอร์มือถือ (จำเป็นมาก)
   สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาไม่รับเงินสด ในการชำระ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทุกประเภท รับแคชเชียร์ เช็คสั่งจ่ายในนามสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาเท่านั้น

วีซ่าแคนาดา | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอ วีซ่าแคนาดา
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด กรอกแบบฟอร์มทางอินเตอร์เน็ทเท่านั้น
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. 
รูปสี ขนาด  2 นิ้ว X 2 นิ้ว นิ้ จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาติ ใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวนั้น ไม่มีลวดลาย ไม่ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
4. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ
5. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
6. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสำเนา ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
7. สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
8.  สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
9. รายละเอียดของสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา พี่-น้อง คู่สมรสและบุตร) เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ 
10. จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศแคนาดา 
11. ใช้เวลายื่นอย่างน้อย 12 วันทำการ

วีซ่าแคนาดา | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการ ขอวีซ่าแคนาดา
 สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในแคนาดา ในหลักสูตรที่ยาวเกิน 6 เดือนขึ้นไป (หลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า สามารถขอวีซ่า TRV อย่างเดียวได้)
1. สำหรับผู้ที่ต้องการมาเรียนในหลักสูตร 6 เดือนหรือน้อยกว่า ที่มีแผนจะเรียนต่อในหลักสูตรอื่น ๆ ในประเทศแคนาดา สามารถยื่นขอ study Permit ได้
2. ข้อกำหนดในการขอวีซ่านักเรียนแคนาดา Study Permit
3. ได้รับการตอบรับจากทางสถาบันที่ได้รับการยอมรับในประเทศแคนาดา
4.มีหลักฐานชำระค่าเรียนมีเงินสนับสนุน ที่เพียงพอในการไปเรียน กรณีมีสมาชิกในครอบครัวเดินทางไปด้วย จะต้องมีวงเงินสนับสนุนที่เพียงพอคามที่สถานทูตแคนาดากำหนด ทำให้เจ้าหน้าที่สถานทูตพอใจว่าจะเดินทางออกจากประเทศทันทีเมื่อเรียนจบตามแผนที่วางไว้ได้รับ letter of acceptance จากทางสถาบันที่แคนาดา และลงเรียนแบบเต็มเวลา (หลักสูตร ที่มีเวลาเรียนมากกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไป) เงื่อนไขอื่น ๆ แล้วแต่ทางสถาบันเป็นผู้กำหนดมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอระหว่างที่อยู่ในแคนาดาจนกระทั่งเดินทางกลับซึ่งแบ่งออกเป็น
– ค่าเรียน
– ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
– ค่าเดินทาง
5. ปฎิบัติตามกฎหมายแคนาดาและไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมไม่เป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงภายในประเทศแคนาดาสามารถจัดหาหลักฐานเพิ่มเติมในระดับที่น่าพอใจได้ ในกรณีที่สถานทูตร้องขอเพิ่มเติม
มีสุขภาพแข็งแรง (บางคนอาจต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ)เอกสารที่ใช้ยื่น วีซ่าแคนาดา

6. รูปสี ขนาด  2นิ้ว X 2นิ้ว  นิ้ จำนวน 3 ใบ (ไม่อนุญาติ ใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆ ทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวนั้น ไม่มีลวดลาย ไม่ถ่ายมาแล้วต้องไม่เกิน 6 เดือน
7. แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียน
8. หนังสือเดินทาง
9. หลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ (Bank Statement ย้อนหลัง 4 เดือนขึ้นไป)
10. หลักฐานการชำระค่าเรียน และค่าที่พัก
11. กรณีได้ทุนการศึกษา แนบหลักฐานเรื่องทุนการศึกษาประกอบ
12. หลักฐานการทำงาน  หลักฐานการศึกษา
Certificat d’acceptation du Quebec (กรณีไปเรียนในรัฐควิเบก)ข้อมูลสำคัญในการเรียนในรัฐ ควิเบก (Qubec อ่านในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสว่า เกเบก)ถ้านักเรียนต้องการที่จะเรียนในรัฐควิเบก นักเรียนจะต้องได้รับเอกสาร Certificate of Acceptance หรือ CAQ from the Quebec government ใบคำร้องขอ Study Permit ของนักเรียนจะไม่ถูกพิจารณา หากไม่มีแนบเอกสาร CAQ พร้อมกับเอกสารอื่น ๆ ในการขอวีซ่าแคนาดา
..แ....... | ประเภท วีซสมรส, Marriage

ค่า วีซ่าแคนาดา

 •  ค่าวีซ่า  ค่าธรรมเนียมกงศุล   รวมทั้งหมด  7,500 บาท 

ข้อตกลงในการใช้ บริการรับทำวีซ่าแคนาดา กับ Thaifly.com

ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
1. เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
2. ระยะเวลาการ บริการรับทำวีซ่าแคนาดา จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
3. หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
4. หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
5. โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
6. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
7. หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
8. ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
9. การดำเนินการขอวีซ่า  บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า  แต่ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
10. กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า   แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
11. กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ? • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
 • Email : info@thaifly.com


 • แผนกตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรับทำวีซ่า
  •  คุณ แพน
  • LINE ID: @thaifly1 (อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
  • 083-988-2512
  •  pan@thaifly.com
  •  Email : info@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง