ข้อมูลเที่ยวพม่า

ข้อมูลเที่ยวพม่า

ข้อมูลทั่วไปประเทศพม่า
ประเทศพม่า (อังกฤษ: Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุด และมีพรมแดนทางแผ่นดินติดต่อกับสองประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลก ได้แก่ จีน และอินเดีย แต่เดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้ว่า Burma จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2532 พม่าได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็น Myanmar ชื่อใหม่นี้เป็นที่ยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ แต่บางชาติ เช่น สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร ไม่ยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้ เนื่องจากไม่ยอมรับรัฐบาลทหารที่เป็นผู้เปลี่ยนชื่อ ปัจจุบันหลายคนใช้คำว่า Myanmar ซึ่งมาจากชื่อประเทศในภาษาพม่าว่า Myanma Naingngandaw ไม่ว่าจะมีความเห็นเกี่ยวกับรัฐบาลทหารอย่างไรก็ตาม คำว่าเมียนมาร์ เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า Myanmar แต่ความจริงแล้ว ชาวพม่าเรียกชื่อประเทศตนเองว่า มยะหม่า หรือ เมียนมา ส่วนในประเทศไทยจะสะกดว่า เมียนมาร์

ธงชาติพม่า

ภูมิประเทศพม่า
ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน (2,185 กิโลเมตร)  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ติดกับลาว (235 กิโลเมตร) และไทย (2,401 กิโลเมตร)  ทิศตะวันตกติดกับอินเดีย (1,463 กิโลเมตร) และบังกลาเทศ (193 กิโลเมตร)  ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอล
ส่วนใหญ่จะเป็นเทือกเขาสูงจากเหนือลงใต้ เพราะเป็นแนวเทือกเขาหิมาลัยสลับกับพื้นที่ที่เป็นที่ราบสูงมียอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ คือ ยอดเขาคากาโบ ราซี (Hkakabo Razi) มีความสูง 5,881 เมตร และมีที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญคือ
ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดี (Ayeyarwady หรือ Irrawady) แม่น้ำชินด์วินด์ (Chindwinh) แม่น้ำสะโตง (Sittoung) แม่น้ำสาละวิน (Salween) ซึ่งที่ราบลุ่มแม่น้ำเหล่านี้กลายเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทำการเกษตรที่สำคัญของชาวพม่าจวบจนปัจจุบัน

ภูมิอากาศพม่า
สภาพภูมิอากาศส่วนใหญ่ในบริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศ จะมีอากาศแห้ง และร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำจะ แปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่าตอนกลาง หรือตอนบนของประเทศที่เป็นเขตเงาฝน ข้อแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวคือ ควรเดินทางในช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เพราะฝนไม่ตก และ อากาศไม่ร้อนจนเกินไปนัก

เมืองหลวงประเทศพม่า : กรุงเนปีดอ

ประชากรพม่า
จำนวนประชากรประมาณ 50.51 ล้านคน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 61 คน/ตารางกิโลเมตร พม่ามีประชากรหลายเชื้อชาติ จึงเกิดเป็นปัญหาชนกลุ่มน้อย มีชาติพันธุ์พม่า 63% 
ไทยใหญ่ 16%  มอญ 5%  ยะไข่ 5%  กะเหรี่ยง 3.5%  คะฉิ่น 3%  ไทย 3%  ชิน 1%

ช่วงเดือนที่น่าเที่ยวพม่าไปที่สุด : พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 

วัฒนธรรมพม่า
วัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านาน ดังสะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณ 
ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่ายังได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากขึ้น ซึ่งเห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า ลองยี ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า ลุนตยาอชิก

ภาษาพม่า
นอกจากภาษาพม่า ซึ่งเป็นภาษาทางการแล้ว พม่ามีภาษาหลักที่ใช้งานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา[2] โดยแบ่งตามตระกูลภาษาได้ดังนี้
-ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ได้แก่ ภาษามอญ ภาษาปะหล่อง ภาษาปะลัง (ปลัง) ภาษาปะรวก และภาษาว้า
-ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ได้แก่ ภาษาพม่า (ภาษาทางการ) ภาษากะเหรี่ยง ภาษาอารากัน (ยะไข่) ภาษาจิงผ่อ (กะฉิ่น) และ ภาษาอาข่า
-ตระกูลภาษาไท-กะได ได้แก่ ภาษาไทใหญ่ (ฉาน) ภาษาไทลื้อ ภาษาไทขึน ภาษาไทคำตี่ มีผู้พูดหนาแน่นในรัฐฉาน และรัฐกะฉิ่น ส่วนภาษาไทยถิ่นใต้ ภาษาไทยกลาง และภาษาไทยถิ่นอีสาน มีผู้พูดในเขตตะนาวศรี
-ตระกูลภาษาม้ง-เมี่ยน ได้แก่ ภาษาม้งและภาษาเย้า (เมี่ยน)
-ตระกูลภาษาออสโตรนีเชียน ได้แก่ ภาษามอเกนและภาษามาเลย์ ในเขตตะนาวศรี

ศาสนา ในพม่า
พม่าบัญญัติให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517 เพราะมีผู้นับถือศาสนาพุทธ 92.3% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาอิสลาม 4% ศาสนาฮินดู 1.7%

สนามบินในประเทศพม่า : ท่าอากาศยาน Mingalardon ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ 
สายการบินที่เดินทางไปประเทศ :

บริการโทรศัพท์ในประเทศ : +95 
เวลาประเทศพม่า : เวลาประเทศเมียนมาร์ ช้ากว่า ประเทศไทย 30 นาที

ภาษาที่นิยมใช้ในประเทศ : ภาษาพม่า 
สกุลเงินตราประเทศพม่า : เงินจ๊าด
ระบบไฟฟ้าประเทศพม่า : ไฟฟ้าในพม่าเป็นไฟ 220 volt ใช้ปลั๊กไฟได้หลายแบบ ทั้งแบบ 2 ขาแบน 2 ขากลม และ 3 ขาแบน 
ตัวอย่างปลั๊กไฟและตัวแปลงที่ใช้กับปลั๊กไฟในประเทศพม่า :
ฟิล์มและกล้องถ่ายรูปของประเทศ : ควรเตรียมไปให้เพียงพอโดยเฉพาะฟิล์มเพราะที่ต่างประเทศราคาจะสูงมากโดยเฉพาะ ตามสถานที่ท่องเที่ยว 
ธรรมเนียมการทิปของประเทศ : การให้ทิปในต่างประเทศ ถือเป็นเรื่องสำคัญ และมารยาทของนักท่องเที่ยวควรให้ทิปสำหรับคนที่ให้บริการท่าน อาทิคนขับรถ / ไกด์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านระหว่างการเดินทาง
อาหารต้องชิมของประเทศ : 
1. หล่าเพ็ด (Lahpet)  หล่าเพ็ด (Lahpet) เป็นอาหารยอดนิยมของพม่า คือใบชาหมักทานกับเครื่องเคียง เช่น กระเทียมเจียวถั่วชนิดต่าง ๆ งาคั่ว กุ้งแห้ง ขิง มะพร้าวคั่ว จัดว่าเป็นอาหารว่างคล้ายกับยำเมี่ยงบ้านเรานั่นเอง หล่าเพ็ดเป็นจานที่ขาดไม่ได้ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลสำคัญ ๆ ว่ากันว่าไม่มีงานเลี้ยงหรืองานเฉลิมฉลองใดจะสมบูรณ์ได้หากไม่มีอาหารยอดนิยมอย่างหล่าเพ็ด
2.ขนมจีนน้ำยาพม่า (Mo Hin Ga) ขนมจีนน้ำยาพม่า (Mo Hin Ga) คือขนมจีนน้ำยาที่ทำจากปลา ไม่มีกระทิ จะเรียกว่าน้ำยาป่าก็ได้ ชาวพม่า จะทาน Mo Hin Ga กันในตอนเช้า ร้าน Mo Hin Ga ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผงลอย อยู่ตามข้างถนน แต่ในโรงแรมก็มี
3.ข้าวซอยพม่า ข้าวซอยพม่าไม่เหมือนข้าวซอยเมืองไทย

ของฝากจากประเทศพม่า : 
1. หัตถกรรม เครื่องเขิน พุกาม 
2.หุ่นเชิดพม่า
3.กระเป๋า

การขอวีซ่าพม่า
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปประเทศพม่า ต้องขอวีซ่าก่อนการเดินทาง  โดยหลักฐานประกอบการขอวีซ่ามีดังนี้
-พาสปอร์ตปัจจุบันที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนการเดินทาง
-สำเนาพาสปอร์ตจำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่ายสีขนาดเดียวกันและแบบเดียวกันจำนวน 2 รูป
-ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า 810 บาท (สำหรับนักท่องเที่ยว) และ 1,440 บาท (สำหรับนักธุรกิจ)
-นักท่องเที่ยวสามารถสามารถขอวีซ่าเข้าประเทศได้เป็นเวลา 28 วัน  แต่จะมีการยืดเวลาในการต่อวีซ่าออกไปอีก 14 วัน (สำหรับท่องเที่ยว) และ 3 เดือน (สำหรับนักธุรกิจ)
-ระยะเวลาในการพิจารณาเอกสาร 3-4 วันทำการ

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าพม่า
132 ถ.สาธรเหนือ ซ.71 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ แผนกวีซ่า 0-22337250,0-22344789,0-22366898
สถานฑูตพม่าอยู่ถนนปั้น ติดถนนสาธร ตรงข้าม รพ เซนต์หลุยส์พอดี การเดินทางไม่ยาก เพียงลงรถไฟฟ้าสถานีสุรศักดิ์ แล้วเดินไปทางถนนนราธิวาส ผ่าน รร. กรุงเทพคริสเตียน

สวนสนุกน่าเที่ยว ของประเทศ : -
เที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวประเทศ : hilightworldtour
เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไปเที่ยว : โสร่ง (ผู้ชาย) ผ้าซิ่น(ผู้หญิง) กางเกงขายาว
เทศกาลสำคัญของประเทศ : เทศกาลจ๊อกเซ หรือเทศกาลช้าง   จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 11-12 ตุลาคม ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการรำลึกถึงการสร้างเจดีย์ Shew Tha Lyaung ที่จ๊อกเซ (Kyaukse) 
การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี : 
การขออนุญาติ เข้าชม ดูงานที่ประเทศ :

คำศัพท์น่ารู้ สนทนาภาษา : 
1. มิงกะลาบา แปลว่า สวัสดี
2.เจียซูตินบาเท แปลว่า ขอบคุณ
3.ชิดเต แปลว่า ฉันรักเธอ
4.โจ่โส่บ่าแด่ แปลว่า ยินดีต้อนรับ
5.ควินโละ บ่าหน่อ แปลว่า  ขอโทษ
หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้า :
ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรประเทศ :
แพคเกจทัวร์ประเทศ ราคาถูก แแนะนำ : 
ข้อมูลประเทศอื่นๆ :

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง