Update ล่าสุด! กวางเจาปี 2018 นี้มีอะไรเด็ดๆบ้าง งานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก

Update ล่าสุด! กวางเจาปี 2018 นี้มีอะไรเด็ดๆบ้าง งานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง