GEO Management Co.,Ltd


บริษัท GEO Management Co.,Ltd


สถานที่ :   หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค 
จังหวัด : กาญจนบุรี

             

  จัดกิจกรรม Team Building พร้อมงานเลี้ยงสังสรรค์ในบรรยากาศของงาน จิ๊กโก๋ จิ๊กกี๋  2499 ไนท์ปาร์ตี้ & Happy New Year 2014 ณ หาดบ้านดินรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี