PTT ICT

PTT  ICT


 

สถานที่ :  เกาหลีใต้

PTT ICT เกาหลี สนุกสนาน สังสรรค์ประจำปีบริษัท ซึ่งกว่าจะหาวันลงตัวได้แสนยากที่จะไปสัมนาต่างประเทศ เพราะข้อมูลหน่วยงานมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในบริษัท แม้ตัวไปไกลถึงเกาหลีแต่ก็ยังมิวายเปิด wifi ติดตลอด 24 ชั่วโมง

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง