จัดกรุ๊ปทัวร์มัลดีฟส์:รายการท่องเที่ยวมัลดีฟส์

จัดกรุ๊ปทัวร์มัลดีฟส์:รายการท่องเที่ยวมัลดีฟส์

 

  

 

 

ตัวอย่างรายการเที่ยวมัลดีฟส์ 4 วัน 3 คืน

บินทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ และ วันอาทิตย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – มัลดีฟส์
07.30 น.    ผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตนเอง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F 
                 บางกอกแอร์เวย์    PG 711 กรุงเทพฯ - มาเล่  ออกเดินทางเวลา  09.30 น. ถึงเวลา 11.45 น.  
                 เดินทางถึงสนามบินมาเล่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
                 ( ห้ามนำเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดและหมูทุกชนิดเข้าเมือง )  
                 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางโดย Speedboatเพื่อเข้าสู่รีสอร์ท     

วันที่สอง - สาม มัลดีฟส์      
เช้า            รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท
                 มื้ออาหารขึ้นอยู่กับ Package ของโรงแรมที่ท่านเลือก ว่ารวมอาหารมื้อใดบ้าง 
                 (ท่านที่ต้องการดำน้ำแบบ Scuba ต้องมีบัตรดำน้ำ และถ้ามี Log Book ควรนำติดตัวไปด้วย)
                 จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามของมัลดีฟส์ หรือจะเลือกใช้บริการทัวร์ต่างๆ ของทางรีสอร์ทได้ 
                 เช่น ดำน้ำชมปะการัง พายเรือแคนนู บานาน่าโบ๊ต  ฯลฯ (บางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) 

วันที่สี่ มัลดีฟส์ – กรุงเทพ
เช้า           รับประทานอาหารเช้า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
                เช็คเอาท์จากห้องพัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอิบราฮิมนาเซอร์ โดย Speedboat...
                เช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ / ผ่านพิธีการตรวจคนออกเมือง

12.35 น.   ออกเดินทางโดย เที่ยวบินที่ PG 712
19.05 น.   เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ 
                เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง