Roche

Roche 


สถานที่ : สิงคโปร์ 

เป็นกรุ๊ปประชุมงานของคณะคุณหมอจากประเทศพม่า  และลาว  ที่บริษัท Roche(ประเทศไทย)  ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานไทยฟลายได้ดูแล  ซึ่งดูเป็น AEC มากค่ะ  เพราะเราต้องใช้ทั้งภาษาอังกฤษ และ ภาษาลาวในการสื่อสารกับลูกค้า  แต่บ่มีปัญหาค่ะ  หัวหน้าทัวร์เราสามารถเว้าได้จ้อยๆ  จนคุณหมอลาวชมเปาะ  บอก  “เถื่อหน้าหมู่เฮาใช้บริการทัวร์เพิ่นอีกเน๊าะ  เพิ่นบริการดีประทับใจ”  ยินดีหลายๆเด้อค่ะ ^^

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง