รับจัดทัวร์ ไหว้พระ,แสวงบุญ

รับจัดทัวร์ ไหว้พระ,แสวงบุญ

รับจัดกรุ๊ปทัวร์แสวงบุญ,จัดกรุ๊ปทัวร์แสวงบุญ,รับจัดกรุ๊ปทัวร์ไหว้พระ


รับจัดกรุ๊ปทัวร์แสวงบุญ อย่างมืออาชีพ มั่นใจได้ 100% บริการอย่างเชี่ยวชาญในเส้นทางสู่ชมพูทวีป,สถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น อินเดีย,เนปาล,ศรีลังกา,ธิเบต,ภูฏาน เดินทางตามรอยบาทพระศาสดา สักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา,สัมผัสดินแดนหลังคาโลก ธิเบต, ชมเมืองหลวงฤดูร้อน กรุงทิมพู ประเทศภูฐาน สัมผัสดินแดนประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอย่าง จอร์แดน ,อียิปต์ ท่านสามารถเดินทางกับเราได้อย่างสะดวกสบาย เราจัดการให้คุณเดินทางได้หมด ทั้งการเดินทาง,ที่พักมาตรฐาน,อาหาร,และการบรรยายที่ใส่ใจในทุกสถานที่สำคัญ 


จัดกรุ๊ปทัวร์ ไหว้พระ,แสวงบุญ

ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน พุทธคยา พาราณสี 5 วัน (TG)
ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน 2 แห่ง พุทธคยา พาราณสี 5 วัน (TG) ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน กราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง 2 แห่งทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน พุทธคยา (ตรัสรู้) พาราณสี (ปฐมเทศนา) กรุ๊ปเดียว ราคาพิเศษสุดๆ 05-09 พฤศจิกายน 2557 ณ ประเทศอินเดีย 5 วัน 4 คืน ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน บินตรงสู่พุทธคยา โดยการบินไทย พักโรงแรมดี 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ ราคาเพียงท่านละ 40,900 บาท  รวมทุกอย่างแล้ว ปฏิบัติบูชาเต็มอิ่ม 1 วันเต็ม ณ มหาเจดีย์พุทธคยา ร่วมทอดผ้าป่า ณ วัดไทยพุทธคยา และห่มผ้าองค์พระพุทธเมตตา นั่งรถม้าไปสักการะหลวงพ่อองค์ดำ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา (มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก) เขาคิชกูฏ วัดเวฬุวนาราม (วัดแห่งแรกของพุทธศาสนา) ธัมเมกขสถูป (แสดงปฐมเทศนา) ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ล่องแม่น้ำคงคา ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ลอยกระทงดอกไม้ ชมพิธีบูชาไฟ คงคาอารตี ช้อปปิ้งเลือกซื้อผ้าไหมกาสี ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน ลิ้มลอง กาแฟสดอินเดีย ชิมทับทิม ดินแดนภารตะ (ผลไม้เพื่อสุขภาพ) ทัวร์อินเดีย ทัวร์สังเวชนียสถาน พร้อมทั้ง พระวิทยากรบรรยายธรรมตลอดการเดินทาง จองด่วน
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ - พุทธคยา (-/-/D)
10.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C 18 - 19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ( แนะนำให้โหลดของที่ไม่จำเป็นลงใต้ท้องเครื่องนะคะ เพราะเจ้าหน้าที่อินเดียตรวจค่อนข้างละเอียดและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการต่อแถวตรวจคนเข้าเมืองเมื่อลงเครื่อง แนะนำให้ถือเฉพาะกระเป๋าถือและของมีค่าขึ้นเครื่องเท่านั้น ถือได้คนละ 1 ใบ บนเครื่องมีบริการอาหารค่ะ )

12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพุทธคยา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 327
14.10 น. ถึงสนามบิน เมืองคยา รัฐพิหาร  (เวลาอินเดียช้ากว่าไทยประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรแล้ว คณะออกเดินทางเข้าสู่เมือง พุทธคยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
บ่าย นำท่านชมบริเวณ บ้านนางสุชาดา และชมบรรยากาศ แม่น้ำเนรัญชราสถานที่สำคัญอีกแห่งในคยา ที่ผู้จาริกแสวงบุญ จะต้องเยี่ยมชม บ้านนางสุชาดา แ ละสถานที่ลอยถาดซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานางสุชาดา เป็นลูกสาวของเศรษฐีแห่งตำบล อุรุกเวลาเสนานิคม นางสุชาดาเป็น คนที่นำถาดทอง ใส่ข้าวมธุปายาส (ข้าวที่หุงกวนด้วยน้ำนม) ถวายแด่เจ้าชายสิทธัตถะด้วยเข้าใจว่า เจ้าชายสิทธัตถะที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นไม้ คือรุกขเทวดาที่ ช่วยนางได้ลูกชายสมปรารถนาซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ท่านตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังจากที่เสวยข้าวมธุปายาสเรียบร้อยแล้ว ท่านได้ทำการ เสี่ยงทายโดยตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากท่านได้ตรัสรู้แจ้งเห็นจริง ขอให้ถาดทองลอยทวนน้ำซึ่งปรากฏว่าถาดทองได้ลอยทวนน้ำ ตามคำที่ท่านอธิษฐานไว้จริงๆ หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชม  วัดพุทธนานาชาติ  อาทิ วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางแจ้ง ไดบุสสึ(ซึ่งสร้างโดยชาวญี่ปุ่น) หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือ มหาโพธิหาร 
( MAHABODHI  EMPLE ) พระเจ้าอโศกมหาราชจักรพรรดิแห่งราชวงศ์โมริยะ ทรงสร้างขึ้นเป็นเจดีย์เล็กๆ ภายหลังได้รับการบูรณะ ต่อเติมโดยกษัตริย์ราชวงศ์ปาละ แห่งแคว้นเบงกอล ต่อมาในปีพุทธศักราช 1740 พระมหาเจดีย์ถูกทำลายโดยพวกเติร์กมุสลิม จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2134  รัฐบาลอังกฤษที่เข้ามาปกครองอินเดียได้อออกบูรณะ โดยให้ ลอร์ด คันนิงแฮมอธิบดีแห่งองค์การสำรวจโบราณคดีแห่งอินเดียซึ่งเป็นชาวอังกฤษเข้ามาขุด สำรวจ ต่อมามีการบูรณะขึ้นใหม่ ปัจจุบันพระเจดีย์มีความสูง 170 ฟุต วัดฐาน โดยรอบได้ 121 เมตร รูปทรงสี่เหลียม ด้านหลังพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ยืนต้นอยู่ ซึ่งเป็นหน่อที่ 4 ปลูก โดยลอร์ด คันนิงแฮม ได้เอาหน่อของต้นเดิมมาปลูกใหม่ในที่เดิมในปี พุทธศักราช 2423  นับได้ร้อยกว่าปีมาแล้วและนมัสการ พระพุทธเมตตา ซึ่งเป็นพระพุทธปางมารวิชัย ที่สร้างด้วย หินแกรนิตสีดำ อายุกว่า 1,400 ปี นำท่านนมัสการ  สัตตมหาสถาน สถานที่สำคัญ  7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้
ธรรมวิเศษแล้ว นมัสการพระแท่นวัชรอาสน์  อนิมิสเจดีย์   รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ สระมุจลินทร์  ต้นอชปาลนิโครธ  และ ต้นราชายตนะ ( ถ้านำกล้องถ่ายรูปเข้าบริเวณต้นโพธิ์เสียค่าธรรมเนียมดังนี้) กล้องถ่ายรูปธรรมดา 100 รูปี / กล้องวีดีโอ 1000 รูปี 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่ BODHGAYA REGENCY  หรือเทียบเท่า

วันที่สอง พุทธคยา-ราชคฤห์-นาลันทา-พุทธคยา (B/L/D)
07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. หลังจากนั้น เดินทางสู่เมือง ราชคฤห์ของแคว้นมคธ เป็นแหล่งรุ่งเรืองด้วยอำนาจและการค้าขาย เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงธรรมชาติ คือเบญจคีรีนคร หรือภูเขา 5 ลูกได้แก่ เวภาระ เวปุละ คิชฌกูฏ อิสิคิลิ และปัณฑวะ ในสมัยพุทธกาล พระราชาผู้ครองนครนี้คือ พระเจ้าพิมพิสารนำท่านเดินขึ้น เขาคิชกูฏ หนึ่งใน เบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ ที่สวยงามนมัสการถ้ำพระโมคคัลลานะ ชม ถ้ำสุกรขาตา สถานที่ที่พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ชม กุฏีของ พระอานนท์ นมัสการมูลคันธกุฏี สถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ที่ยอดเขาคิชกูฎ(การขึ้นเขาคิชกูฏ เป็นการเดินทางขึ้นสู่ที่สูงลาดชัน แบบขั้นบันได ระยะทางประมาณ 750 เมตร รถยนต์ไม่สามารถขึ้นไปได้ สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการเดินขึ้น ท่านสามารถใช้บริการ เสลี่ยง ทั้งขาขึ้นและขาลง ค่าบริการประมาณ 1,200 รูปี และค่าทิปคนแบกเสลี่ยง 200 รูปี รวมเป็น 1,400 รูปี ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเวฬุวนาราม มหาสังฆยิกาวาส วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา และเป็นสถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แก่พระอริยสงฆ์ 1250 องค์ มีสถูปที่บรรจุพระอัฐิธาตุ ของพระโมคคัลลานะและพระอัญญาโกญฑัญญะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม
หลังอาหาร นำท่านชม มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นศูนย์การศึกษาในสมัยพุทธกาล  ต่อมาในปีพ.ศ. 1742 กองทัพมุสลิมเติรกส์ได้ยกทัพมารุกรานรบชนะ กษัตริย์แห่งชมพูทวีปฝ่ายเหนือ กองทัพมุสลิมเติร์กได้เผาผลาญทำลายวัดและปูชนียสถานในพุทธศาสนาลงแทบทั้งหมด และสังหารผู้ที่ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนานาลันทามหาวิหารก็ถูกเผา ผลาญทำลายลงในช่วงระยะเวลานั้น ว่ากันว่า ไฟที่ลุกโชน เผานาลันทานานถึง 3 เดือนกว่าจะเผานาลันทาได้หมด  จากนั้นนำท่านนั่งรถม้าเข้าไป กราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำ หรือ หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์ ซึ่งชาวอินเดียเรียกท่านว่า หลวงพ่ออ้วนหรือหลวงพ่อน้ำมันศักดิ์สิทธิ ซึ่งชาวอินเดียเคยนำน้ำมันจากองค์ พระใช้นวดตามร่างกายที่เจ็บแล้วอาการเจ็บป่วยนั้นค่อยๆทุเลาหายไป หลังจาก นั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองพุทธคยา 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม  
พักที่ BODHGAYA REGENCY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พุทธคยา (B/L/D)
07.00 น.
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลังจากนั้นนำทุกท่าน "ทอดผ้าป่า ณ พระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา" ร่วมทอดผ้าป่าถวายพระสงฆ์ ณ พระอุโบสถ  วัดไทยพุทธคยา  เชิญร่วมบูชาใบ โพธิ์ และเช่าบูชาพระพุทธเมตตาที่วัดไทยพุทธคยา  หลังจากนั้นพาท่านไปปฏิบัติ เจริญสมาธิและภาวนาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โรงแรมหลังจากนั้นเชิญท่านปฏิบัติบูชา ณ มหาเจดีย์พุทธคยาตามสะดวกของแต่ละท่านหรือ อิสระช้อปปิ้งร้านค้าหน้าพระมหาเจดีย์พุทธคยาตามอัธยาศรัย 
                                                                                                      
ค่ำ รับประทาน อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ BODHGAYA REGENCY  หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พุทธคยา - พาราณสี (B/L/D)
07.00 น. 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาราณสี (ระยะทาง 260 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลก อายุกว่า 4,000 ปี และปัจจุบันยังคงเป็นเมืองที่มีผู้อาศัยอยู่เสมอ

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร โรงแรม 
หลังจากนั้น นำชมสังเวชนียสถานแหล่งที่ 2  สถานที่แสดงปฐมเทศนา นำนมัสการสถูปเจาคันธี สถานทีพระพุทธเจ้า พบปัญจวัคคีย์อีกครั้ง หลังจากตรัสรู้แล้ว นำนมัสการธัมเมกขสถูปที่เชื่อกันว่าเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหัวข้อ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร ทำให้พระโกณฑัญญะบรรลุโสดาบัน พระพุทธศาสนาจึงมีพระรัตนตรัยครบ  3 ประการ นำท่านชม มูลคันธกุฏี สถานที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาแรกและพรรษาที่ 12 สถูปเจาคันธี ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์ที่ปัญจวัคคีย์ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก ชม ยสเจดีย์ สถานที่ซึ่ง พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้กับยสกุลบุตร ชม ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมาก่อน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออัศวเมศเพื่อล่องเรือชมแม่น้ำคงคา แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูซึ่งเชื่อว่าแม่น้ำนี้ไหลมาจากภูเขาไกรลาสบน สรวงสวรรค์ ชมพิธีบูชาไฟและ  การอาบน้ำล้างบาป และการเผาศพที่ท่ามณีกรรณิการ์ ริมฝั่งแม่น้ำคงคาที่ 4,000 กว่าปีไฟที่ไม่เคยดับมอดลงเลย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า พาราณสี-กรุงเทพฯ (B/L/-)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. นำท่านชม โรงงานทอผ้าแห่งแคว้นกาสี ท่านจะได้ชมการทอผ้ากาสีแบบโบราณ ซึ่งผ้ากาสีนี้ เป็นผ้าที่มีชื่อเสียง และยังคงรักษาวิธีการทำแบบโบราณสืบทอด มากว่า 3,000 ปี ยังคงใช้กี่ทอผ้าไหมทีละเส้น จนเต็มผืน ผ้ากาสีจึงเป็นผ้าโบราณที่หาชมได้ยาก และมีชื่อเสียงอยู่คู่ กับนครพาราณสี หรือแคว้นกาสีโบราณมานับแต่สมัยก่อนพุทธกาล ซึ่งปัจจุบันติดอันดับเมืองสำคัญของโลกที่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่น สืบต่อกันมามากที่สุดกว่า ๔,๐๐๐ ปี 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรม                           
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองพาราณสี 

14.00 น. เช็คอินที่สนามบินเมืองพาราณสี 
16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 328
21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
05-09 พฤศจิกายน 2557
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)   40,900 บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน (พักห้องละ 3 ท่าน)   40,900 บาท
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน (พักเดี่ยว)   45,900 บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 คน (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)   40,900 บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 คน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)   40,900 บาท
เด็ก(อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตียง)   40,900 บาท

***การนับอายุเด็ก ใช้วัน เดือน ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ***
** ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาต่อท่าน

แพคเกจทัวร์อินเดีย นี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ สายการบินไทยชั้นทัศนาจร ไป-กลับ 
(ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง คำนวณ ณ เดือน พฤษภาคม 2557 อาจมีการปรับราคาขึ้นในวันที่ออกตั๋ว ซึ่งท่านจะต้องจ่ายเพิ่มโดยทางเราฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
กรุงเทพฯ-พุทธคยา เที่ยวบินที่  TG 327
พาราณสี-กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่  TG 328
2. ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเมืองพุทธคยาและสนามบินเมืองพาราณสี
3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
4. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
5. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ ( มีอาหารไทยบริการเสริมให้เป็นพิเศษ )
6. บริการน้ำดื่ม ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ตลอดการเดินทาง
7. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนำคณะไหว้พระตามสถานที่ต่างๆ ตามระบุไว้ในรายการ
8. ค่าธรรมเนียมเข้านมัสการพุทธสถานและชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย
10. ค่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

แพคเกจทัวร์อินเดีย นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งมารับประทานเอง (มินิบาร์)
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
4. ค่าทิปท่านละ 800 บาทต่อท่าน ตลอดทริป สำหรับผู้ให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ ไกด์ท้องถิ่น พนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋าเป็นต้น 
5. ค่าสัมภาระที่น้ำหนักเกินกว่า 20 กิโลกรัม/ ท่าน 

หมายเหตุ ทัวร์อินเดีย
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและกำหนดการเดินทาง ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะถือเอาประโยชน์ ของผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเป็นสำคัญ รวมทั้งกรณีที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนราคาหรือคณะเดินทางน้อยกว่ากว่า 15 ท่าน

เงื่อนไขการจอง ทัวร์อินเดีย
1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระงวดแรก  15,000 บาท 
2. ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการยกเลิก ทัวร์อินเดีย
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตั๋วท่านละ 6,500/15,000บาท 
แจ้งล่วงหน้า 11-14 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 01-10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตั๋วท่านละ 6,500/15,000 บาท  และอื่นๆกรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานฑูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ตั๋วรถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไปกรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดกรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไปกรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

เอกสารในการทําวีซ่าอินเดีย  
เนื่องจากอินเดียเพิ่งเปลี่ยนแบบฟอร์มการขอวีซ่าใหม่ตั้งแต่ 2 เม.ย. 55 เป็นต้น ไป จําเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 
1.. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
2. ***สำคัญมาก***รูปถ่ายหน้าตรงรูปสี (ที่ไม่ใช่รูปถ่ายเล่นพื้นหลังสีขาวเท่านั้น) ขนาด 2 คูณ 2 นิ้วเท่านั้น  จำนวน 4 ใบ ต้องเห็นใบหน้าชัดเจนและห้ามยิ้มเห็นฟันและต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์ (รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ้าไม่ถูกต้องไม่ต้องแนบมานะคะหากท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายไม่ได้ขนาดตามที่สถานทูตกำหนดท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์
** เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบด้วย **
3. สําเนาบัตรประชาชน   
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ) 
5. แจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุรหัสไปรษณีย์และหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือมือถือ 
6. ***สําคัญมาก*** กรุณาระบุอาชีพ เช่น
- ถ้าเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ให้ระบุตําแหน่ง,ชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ของบริษัทฯที่ทํางานเป็นภาษาอังกฤษ  
- ถ้าเกษียณราชการแล้ว ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เคยสังกัด พร้อมที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ : การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจําเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทําให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติค่ะ 

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับวีซ่าอินเดีย
** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
** กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนอื่นให้กับท่าน เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ และท่านสามารถนำวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสำหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง ทัวร์อินเดีย
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง  ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ


กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ
**ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น
- พาสปอร์ตต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,500 บาท ต่อ ท่าน
- พาสปอร์ตอเมริกาเก็บเพิ่ม 2,500 บาท ต่อ ท่าน **
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น *** 

หมายเหตุ ทัวร์อินเดีย
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ตามจำนวนผู้ร่วมเดินทาง
"อย่ากังวล หากคุณอยากไปเที่ยวกันภายในครอบครัว แก๊งค์เพื่อน หรือ บริษัทของคุณเองเท่านั้น" ให้ท่องเที่ยวเป็นกรุ๊ปทัวร์ เป็นเรื่องง่าย ขอให้เราเป็นผู้ช่วยมืออาชีพของคุณ เราคือตัวจริง เรื่อง รับจัดกรุ๊ปทัวร์ เราจัดกรุ๊ปได้ ตามจำนวนผู้ร่วมเดินทาง จัดให้คุณ ได้ทุกขนาดกรุ๊ปทัวร์ บริการด้วยคุณภาพ ตามงบประมาณ โปรแกรมท่องเที่ยวเหมาะสม เลือกได้หลายเส้นทาง เที่ยวแบบสั่งได้ มั่นใจประสบการณ์กว่า 16 ปี

รับจัดกรุ๊ปเล็ก
1-5 ท่าน ก็จัดกรุ๊ปเที่ยวได้

รับจัดกรุ๊ปกลาง
5 - 15 ท่านขึ้นไป

รับจัดกรุ๊ปใหญ่
30 ท่านขึ้นไป

รับจัดกรุ๊ปต่อเนื่อง 100 ท่านขึ้นไป
(แบ่งเดินทางเป็นคณะย่อยได้)


Thaifly Travel เสนอเป็นตัวแทน ให้บริษัทคุณ จัดสัมมนา จัดประชุม ทัวร์ดูงาน หรือ จัดกิจกรรม ต่างๆ ต่างประเทศ ตั้งแต่ แบบเรียบง่าย สบายๆ จนถึงแบบหรูหรา บริการได้ทุกระดับ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ เพราะด้วยประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมายาวนาน ทำให้เรามั่นใจในบริการ และความเชี่ยวชาญในการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ให้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ Thaifly Travel สามารถจัดสรรความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ พร้อมทั้งสามารถแนะนำ สถานที่ดูงานที่น่าสนใจ เหมาะสมกับองค์กรของท่าน รวมทั้งแนะนำกิจกกรรมต่างๆ ตลอดการเดินทาง โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพียงแจ้งว่าท่านต้องการอะไร Thaifly Travel จัดการได้ทุกอย่าง ด้วยเครือข่ายทีมงานที่มีอยู่ทั่วโลก วางใจได้ในการติดต่อ ประสานงานกับสถานที่ต่างๆ ที่ทั้งคล่องตัว รวดเร็ว ให้ท่านได้สบายใจ ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป ในราคาค่าบริการที่ย่อมเยา

" ความต้องการของคุณคือหัวใจในงานบริการของเรา ดูแลทุกท่านอย่าง VIP ตลอดการเดินทาง "
 รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ตามจุดประสงค์การเดินทาง
รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ จากบริษัททัวร์คุณภาพชั้นนำของประเทศไทย จัดทัวร์ต่างประเทศ ในประเทศ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ได้ทั่วโลก จัดกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพ กรุ๊ปทัวร์ทัศนศึกษาดูงาน ท่องเที่ยว ดูงาน ต่างประเทศ ตามงบประมาณที่พอใจ บริการท่องเที่ยวยอดนิยม เราช่วยคุณจัดการเรื่องยุ่งยาก เกี่ยวกับ กรุ๊ปเหมา ให้บริษัทคุณได้ เที่ยวสังสรรค์สบายๆตามจุดประสงค์การเดินทางท่องเที่ยวของคุณ เราคือผู้ช่วยที่ดีของคุณ ในการจัดการเรื่องยุ่งยาก เกี่ยวกับ กรุ๊ปเหมา ให้บริษัทคุณได้อย่างมืออาชีพ

จัดกรุ๊ปทัวร์ , จัดกรุ๊ปทัวร์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ , จัดกรุ๊ปทัวร์ ดูงานแสดงสินค้า รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว
จัดกรุ๊ปทัวร์ ศึกษาดูงานต่างประเทศ จัดกรุ๊ปทัวร์ ดูงานแสดงสินค้า จัดกรุ๊ปทัวร์ ล่องเรือสำราญ จัดกรุ๊ปทัวร์ ไหว้พระ,แสวงบุญ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว 
จัดสัมมนา,กิจกรรม,Event จัดสัมมนา,กิจกรรม,Event จัดสัมมนา,กิจกรรม,Event รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ช่างภาพ
รับจัดสัมมนา รับจัดกิจกรรม รับจัด Event รับจัด Team Building ต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ช่างภาพ


ตัวอย่างลูกค้าองค์กร ชั้นนำ  ที่ไว้วางใจใช้บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ของเรา Thaifly.com
"ขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ"  ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ และ ให้เราช่วยจัดการ วางแผนการเดินทาง ให้กับท่าน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ของท่าน ด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กว่า 16 ปี ทำให้เรามีผลงาน จัดกรุ๊ปทัวร์ มากมายจนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าใหม่ ทั้งภาครัฐบาล และ องค์กรเอกชน ใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ เดินทางทั่วโลกไม่ขาดช่วง ตลอดทัั้งปี เราขอยกตัวอย่างลูกค้าบริษัทชั้นนำ บางส่วน ที่เราจัดกรุ๊ปทัวร์ จนประสบความสำเร็จและอบอวลไปด้วยมิตรภาพระหว่างเดินทาง ความสนุกสนาน ความประทับใจ จากบริษัททัวร์ Thaifly.com  เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความใส่ใจในบริการของเรา จะมีส่วนในการสร้างความประทับใจ ให้กับทุกท่าน ตลอดการเดินทาง ทุกครั้ง และหากมีโอกาสที่ดี เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด มีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านใน ทุกกรุ๊ปการเดินทางท่องเที่ยวของคุณ

   

และองค์กรชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย


รับจัดกรุ๊ปเหมาดูงาน ประชุม สัมมนา หรือทำกิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ ที่ต่างประเทศบริการได้ทุกรูปแบบ อย่างมืออาชีพ

  • หน่วยงานรัฐ เอกชน ครอบครัว
  • บริการคุ้มค่า คุ้มงบประมาณ
  • อำนวยความสะดวก ดูแลดี
  • ลดหย่อนภาษี


รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ตามประเทศที่คุณอยากไป

จัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง จัดกรุ๊ปทัวร์ จีน
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ญี่ปุ่น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ เกาหลี รับจัดกรุ๊ปทัวร์ สิงคโปร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ฮ่องกง รับจัดกรุ๊ปทัวร์ จีน
จัดกรุ๊ปทัวร์ อเมริกา จัดกรุ๊ปทัวร์ ออสเตรเลีย จัดกรุ๊ปทัวร์ นิวซีแลนด์ จัดกรุ๊ปทัวร์ ยุโรป
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ อเมริกา รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ออสเตรเลีย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ นิวซีแลนด์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ยุโรป รับจัดกรุ๊ปทัวร์ อังกฤษ
จัดกรุ๊ปทัวร์ เนปาล จัดกรุ๊ปทัวร์ อินเดีย จัดกรุ๊ปทัวร์ ศรีลังกา จัดกรุ๊ปทัวร์ มัลดีฟ จัดกรุ๊ปทัวร์ พม่า
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ เนปาล รับจัดกรุ๊ปทัวร์ อินเดีย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ศรีลังกา รับจัดกรุ๊ปทัวร์ มัลดีฟ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ พม่า
จัดกรุ๊ปทัวร์ เวียดนาม จัดกรุ๊ปทัวร์ ลาว จัดกรุ๊ปทัวร์ กัมพูชา จัดกรุ๊ปทัวร์ อินโดนีเซีย จัดกรุ๊ปทัวร์ แอฟริกาใต้
รับจัดกรุ๊ปทัวร์ เวียดนาม รับจัดกรุ๊ปทัวร์ ลาว รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กัมพูชา รับจัดกรุ๊ปทัวร์ อินโดนีเซีย รับจัดกรุ๊ปทัวร์ แอฟริกาใต้


คุณกำลังมองหา บริษัททัวร์มืออาชีพ ที่ จัดทัวร์ และ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ อยู่หรือไม่?

"เรามั่นใจว่า เราคือ บริษัททัวร์ มืออาชีพ หนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด ของผู้ที่ต้องการหาตัวจริง เรื่อง จัดกรุ๊ปทัวร์ " เราบริการเต็มคุณภาพ ไม่ว่ากรุ๊ปจะเล็ก หรือ ใหญ่ องค์กร หรือ ครอบครัว ด้วยการตระหนักดีถึงความสำคัญ ในการเดินทาง ความคุ้มค่า เราสามารถ กรุ๊ปทัวร์ ที่มีความต้องการเฉพาะเจาะจง งบประมาณเหมาะสม วัตถุประสงค์การเดินทาง จัดทัวร์ ที่แตกต่างกันของ Thaifly.com เราเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุด เรื่องจัดกรุ๊ปทัวร์ เราเป็นบริษัทนำเที่ยว ที่ให้บริการวางแผนการเดินทาง คุณสามารถไว้วางใจได้ ว่าเราจะทำให้การท่องเที่ยว ที่คุณคิด เป็นจริงได้ เราเน้น จัดทัวร์ แบบเที่ยวได้จริง มีเวลาแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสม ไม่อัดแน่นจนเที่ยวไม่ทัน และโปรแกรมไม่หลวมจนรู้สึกไม่คุ้มค่า เราบริการครบวงจร จัดทัวร์ ,กรุ๊ปทัวร์ ,กรุ๊ปเหมา ,ดูงาน ,ท่องเที่ยว ,สัมมนา เราใส่ใจในรายละเอียด และราคาที่ท่านพึงพอใจสูงสุด เรายึดมั่นให้บริการที่จริงใจ ตรงไปตรงมา จากทีมงาน มืออาชีพที่คร่ำหวอดในวงการทัวร์ มีประสบการณ์สูง ทุกเส้นทางทั่ว  เรามีบริการหลังการขาย ที่จะคอยติดตาม ประเมินผล ความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการจัดกรุ๊ปทัวร์ และ ถือเป็นพันธะสัญญาที่จะทำให้ท่านมั่นใจและวางใจว่าเราจะดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด ตลอดการเดินทาง สอบถามราคา หรือส่งความต้องการมาที่ "ขอใบเสนอราคา จัดกรุ๊ปทัวร์ " ทีมงานของเราพร้อม ติดต่อกลับอย่างรวดเร็วทันใจ รู้จริง เราให้คำแนะนำ รับจัดทัวร์ ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษา วางแผน จัดการเรื่องการเดินทางให้ท่านได้ เราขออาสาเป็นผู้ช่วยในการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ของคุณให้เป็นเรื่องง่าย วันนี้
 

ขอใบเสนอราคา,จัดกรุ๊ปทัวร์

 

15 ข้อดีของการไปเที่ยวแบบ จัดกรุ๊ปทัวร์ กับ Thaifly.com

บริษัทมีตัวตน มีการรับรองจากหน่วยงานการท่องเที่ยว และ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์ ไว้วางใจได้ 100%
 ติดต่อสื่อสารง่าย ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทันใจ
 มีทีมงานที่เชียวชาญทุกเส้นทาง ทั่วประเทศ
จัดรายการทัวร์ ได้น่าสนใจ จัดได้ทัวร์ ทุกรูปแบบ ตรงตามความต้องการ ทั้ง ครอบครัว,องค์กร
เราได้รับความไว้วางใจกว่า 16 ปีในบริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ดูงานต่างประเทศ กว่า 400 กรุ๊ป ทั้งลูกค้าชาวไทย,ชาวต่างชาติ
เราคำนึงถึงผลประโยชน์ในทุกๆด้าน ของลูกค้าเป็นสำคัญ
บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ให้คุณประทับใจตั้งแต่ติดต่อกับทีมงาน ออกเดินทาง จนกระทั่งเดินทางกลับ
จัดแพ็คเกจให้กับคุณในราคาย่อมเยาว์ คุ้มค่าคุ้มราคา จัดสรรราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณอย่างแน่นอน
สำหรับองค์กรต่างๆ เราสามารถจัดกิจกรรมดีๆ และพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการ
สำหรับองค์กรที่ต้องการไปศึกษาดูงาน เราจะมอบสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับเข้าดูงาน Exhibition
กำหนดเวลาเที่ยวได้เอง ปรับโปรแกรมทัวร์ได้ตามใจชอบ
เปิดประสบการณ์ เที่ยว มุมใหม่ เจาะลึกที่เที่ยว โดย มัคคุเทศก์ชำนาญเฉพาะทาง
กิน-เที่ยว แบบ เต็มที่ มีระดับ แต่อยู่ในงบที่คุณต้องการ
 


รับจัดกรุ๊ปทัวร์ บริการติดต่อประสานงานเพื่อเดินทางเป็น กรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว,กรุ๊ปองค์กร 


จัดกรุ๊ปทัวร์ ศึกษา
ดูงานต่างประเทศ
(Technical Visit)

จัดกรุ๊ปทัวร์ ไหว้พระ
ทัวร์แสวงบุญ
(Pilgrimage Tour)

จัดกรุ๊ป สัมมนา
กิจกรรม,อีเว้นท์ต่างๆ
(Seminar,Event,MICE)

จัดกรุ๊ปทัวร์ พิเศษ
อเมริกา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ (VIP Group)

จัดกรุ๊ปทัวร์
ล่องเรือสำราญ
(Cruise)

จัดกรุ๊ปทัวร์
แอฟริกาใต้
(South Africa)

จัดกรุ๊ปทัวร์ พิเศษ
อินเดีย,เนปาล,ศรีลังกา
(VIP Group)


จัดกรุ๊ปทัวร์
ดูงานแสดงสินค้า
(Exhibition&Trade Fair)


จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมาส่วนตัว
(Private Group)

จัดกรุ๊ปทัวร์
อาเซียน
(AEC Group)


" ขอขอบทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับ Thaifly.com  เราจะพัฒนาบริการต่อไป เพื่อความสุขในการเดินทางของลูกค้าทุกท่าน " ​จุดเริ่มต้นแห่งรอยยิ้มและความประทับใจที่ทำให้ลูกค้าทั่วไทยเทใจให้เรา

 เชี่ยวชาญพาดูงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาอาหารและยาโรงงานอุตสาหกรรมการลงทุน AEC ไม่เป็นรองใครแน่นอน

 ได้รับความไว้วางใจมากว่า 10 ปี บริการลูกค้ามาแล้วกว่า 1,000 องค์กร ทั้งไทยและต่างชาติ

 ติอต่อสื่อสาร ดำเนินการ ด้วยความรวดเร็ว ทันใจ ทำราคากรุ๊ป ได้ภายใน 48 ชม.

 มีทีมงานที่เชียวชาญทุกเส้นทาง ประสบการณ์สูง พร้อมเครือข่ายทีมงานทั่วโลก

 พิเศษ ทีมงาน Call Center ดูแลตลอดเวลาทำการ

 จัดโปรแกรมได้น่าสนใจ จัดได้ทุกรูปแบบ ตรงตามความต้องการ

 คำนึงถึงผลประโยชน์ในทุกๆด้าน ของลูกค้า และ ความพึงพอใจสูงสุดของท่านเป็นสำคัญ

 บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ให้คุณประทับใจตั้งแต่ต้น จนเดินทางกลับ

 จัดแพ็คเกจในราคาย่อมเยา คุ้มค่าคุ้มราคา จัดสรรราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ สำหรับลูกค้าทุกท่าน

 สามารถจัดกิจกรรมดีๆ และพิเศษให้กับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการ

 บริการพิเศษ ถ่ายภาพ หรือ จัดทำวีดีทัศน์ บันทึกความทรงจำอันแสนพิเศษ โดยช่างภาพมืออาชีพ

 เรามีสิทธิพิเศษต่างๆ สำหรับเข้าดูงาน Exhibition  ร้านอาหาร Shopping และ อื่น ๆ 


  

Testimonial,Testimonial Thaifly.com,Testimonial CommunicAsia2015,Testimonial Communic Asia 2015

ขอขอบคุณ : บริษัท Cigna ขอขอบคุณ : บริษัท Thaitoda ขอขอบคุณ : Grand Superrich group


Gallery,Gallery Communicasia2015

จัดกรุ๊ปทัวร์ ญี่ปุ่น,จัดทัวร์ญี่ปุ่น,รับจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น,Japan Group,ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ดูงานญี่ปุ่น,ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ ญี่ปุ่น,จัดทัวร์ญี่ปุ่น,รับจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น,Japan Group,ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ดูงานญี่ปุ่น,ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น จัดกรุ๊ปทัวร์ ญี่ปุ่น,จัดทัวร์ญี่ปุ่น,รับจัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น,Japan Group,ทัวร์ญี่ปุ่น,เที่ยวญี่ปุ่น,ดูงานญี่ปุ่น,ศึกษาดูงานที่ญี่ปุ่น


10 เหตุผลที่ลูกค้า เชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการจัดกรุ๊ปทัวร์ของเรา  Thaifly.com

เรา เป็น บริษัททัวร์ชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูงสุด
เรา มีประสบการณ์กว่า 16 ปี มีทีมงาน ไกด์/หัวหน้าทัวร์ มืออาชีพ จัดกรุ๊ปทัวร์ แบบครบวงจร ก่อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน 
 เรา ได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพ ไว้วางใจจากลูกค้า บอกต่อในกลุ่มลูกค้า ที่ประทับใจในบริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ รวมมากกว่า 200 กรุ๊ป/ปี
เรา มีทีมงานคุณภาพทุกคน พูดจาไพเราะ ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นลำดับแรกเสมอ
เรา สามารถจัดโปรแกรมทัวร์ที่หลากหลาย ไม่น่าเบื่อ จัดกรุ๊ปทัวร์ต่างประเทศ และ จัดกรุ๊ปทัวร์ในประเทศ ถูกใจลูกค้า
เรา จัดสรร ราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณ เช่น เส้นทางการเดินทาง มื้ออาหาร โรงแรมที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว
เรา สามารถ แก้ไขปัญหา ได้อย่างมีประสบการณ์ ท่านจึงไว้วางใจได้ตลอดการเดินทาง
 เรา มีข้อเสนอพิเศษ และการประสานงานที่ดีให้ได้ลูกค้าสิทธิพิเศษ สร้างความประทับใจในแต่ละกรุ๊ป
เรา ใส่ใจบริการหลังการขาย ในการประเมินผล ความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่องในทุกกรุ๊ปที่เดินทางเสร็จสิ้น
เรา ได้รับการการันตี เป็น บริษัททัวร์คุณภาพ มีความรับผิดชอบ ได้มาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 


ขอใบเสนอราคา,จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น

Thaifly.com ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ จัดกรุ๊ปทัวร์ และ วางแผนการเดินทาง ให้กับลูกค้าทุกท่าน ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร ของท่าน ประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการทำหน้าที่ของเราจะมีส่วนหนึ่งในบันทึกความทรงจำและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทุกท่าน ในการเดินทางทุกครั้ง และหากมีโอกาสที่ดี เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ลูกค้าทุกท่านอีกครั้งที่ “มั่นใจในมาตรฐาน จัดกรุ๊ปทัวร์ คุณภาพของเรา Thaifly.com 

มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน


Thaifly.com | Technical Visit บริษัททัวร์ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ บริษัททัวร์ ชั้นนำ ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญในเส้นทาง หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการพัฒนาหน่วยงานของคุณ Thaifly.com เราขอเสนอเป็นตัวแทนในการจัดทำกรุ๊ปดูงาน Technical Visitng เราคือผู้ชำนาญในการจัดกรุ๊ปดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ จัดสรรตามงบประมาณของคุณ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ดูงาน,รับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา Incentive Group รับจัดทัวร์ต่างประเทศ ทุกแบบทุกเส้นทาง อย่างมืออาชีพ เครือข่ายทีมงานทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น จัดกรุ๊ปศึกษาดูงานต่างประเทศ,Incentive ,Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ดูงานแสดงสินค้า,Exhibition Group Tour,จัดกรุ๊ปสัมมนา,กิจกรรม,Event,MICE & Event Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ ล่องเรือสำราญ (Cruise),Cruise Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ ไหว้พระ,แสวงบุญ,Buddha Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์เกาหลี,กรุ๊ปเหมาเกาหลี , Korea Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ญี่ปุ่น,กรุ๊ปเหมาญี่ปุ่น , Japan Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์สิงคโปร์,กรุ๊ปเหมาสิงคโปร์ , Singapore Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ฮ่องกง,กรุ๊ปเหมาฮ่องกง , Hongkong Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์จีน,กรุ๊ปเหมาจีน , China Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์อเมริกา,กรุ๊ปเหมาอเมริกา , USA Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ออสเตรเลีย,กรุ๊ปเหมาออสเตรเลีย , Australia Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์นิวซีแลนด์,กรุ๊ปเหมานิวซีแลนด์ , Newzealand Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ยุโรป,กรุ๊ปเหมายุโรป , Europe Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์อินเดีย,กรุ๊ปเหมาอินเดีย , India Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์เนปาล,กรุ๊ปเหมาเนปาล , Nepal Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ศรีลังกา,กรุ๊ปเหมาศรีลังกา , Srilanka Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์มัลดีฟ,กรุ๊ปเหมามัลดีฟ , Maldives Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์พม่า,กรุ๊ปเหมาพม่า , Myanmar Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์เวียดนาม,กรุ๊ปเหมาเวียดนาม , Vietnam Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์ลาว,กรุ๊ปเหมาลาว , Laos Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์กัมพูชา,กรุ๊ปเหมากัมพูชา , Cambodia Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์อินโดนีเซีย,กรุ๊ปเหมาอินโดนีเซีย , Indonesia Group Tour,จัดกรุ๊ปทัวร์แอฟริกาใต้,กรุ๊ปเหมาแอฟริกาใต้ , Africa Group Tour, เรารับจัดกรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์ต่างประเทศ ทุกแบบทุกเส้นทาง รับจัดทัวร์ บริการ จัดทัวร์ จัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ จัดทัวร์ต่างประเทศ ในประเทศ ตามงบประมาณที่พอใจ บริการท่องเที่ยวยอดนิยม เรา จัดการเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย ให้คุณได้ เกี่ยวกับ กรุ๊ปเหมา ให้บริษัทคุณได้ เที่ยวสังสรรค์สบายๆ พาสัมมนา ประชุม ดูงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ทั้ง แบบเรียบง่าย สบายๆ จนถึงแบบหรูหรา บริการได้ทุกระดับ ด้วยประสบการณ์ด้านท่องเที่ยวมายาวนาน ทำให้เรามั่นใจในบริการ และความเชี่ยวชาญในการ จัดกรุ๊ปทัวร์ ให้กับลูกค้าทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ หรือภาคเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ Thaifly Travel สามารถจัดสรร ความต้องการของลูกค้าได้ทุกแบบ พร้อมทั้งสามารถแนะนำ สถานที่ดูงานที่น่าสนใจเหมาะสมกับองค์กรของท่าน รวมทั้งแนะนำกิจกกรรมต่างๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพียงแจ้งว่าท่านต้องการอะไร Thaifly Travel จัดการได้ทุกอย่าง ด้วยเครือข่ายทีมงานที่มีอยู่ทั่วโลก วางใจได้ในการติดต่อ ประสานงานกับสถานที่ต่างๆ ที่ทั้งคล่องตัว รวดเร็ว ให้ท่านได้สบายใจ ไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไป ในราคาค่าบริการที่ย่อมเยา 
"ความต้องการของคุณคือหัวใจในงานบริการของเรา ดูแลทุกท่านอย่าง VIP ตลอดการเดินทาง "
สนใจจัดกรุ๊ปทัวร์ดูงาน โทร.02-713-8992 กด 3 แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า
หรือปรึกษาทีมงานเราก่อนได้ที่ อีเมล์ : incentive@thaifly.com
 

 
  • ข้อมูลการติดต่อ
  • Email : tour@thaifly.com


มั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง