รับทำวีซ่าออสเตรีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

รับทำวีซ่าออสเตรีย สะดวก รวดเร็ว ครบวงจร

 

วีซ่าออสเตรีย

 

Thaifly ผู้ให้บริการ เรื่องการยื่น VISA รายใหญ่ อันดับ 1 ในประเทศไทย

บริการรับทำ วีซ่าออสเตรีย (Austria Visa) ครบวงจร ที่สะดวก รวดเร็ว ที่สุด
โดยทีมงานมืออาชีพ แผนกวีซ่า ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี
ที่จะคอยดูแลจัดการ เตรียมเอกสาร และให้คำแนะนำคุณ แบบผู้รู้จริง
ช่วยให้คุณ ลดโอกาสโดนปฏิเสธวิซ่า ไม่ต้องเสียเวลา เพิ่มโอกาสผ่านสูง ตั้งแต่ครั้งแรก ที่ยื่นขอ VISA

"เรื่อง VISA ไม่ใช่ที่ไหน ก็ทำได้ เลือกตัวจริง อุ่นใจ สะดวก กว่า Thaifly"

วีซ่าออสเตรีย | รับทำวีซ่าออสเตรีย | Austria Visa

วีซ่าออสเตรีย รับทำวีซ่าออสเตรีย บริการยื่นวีซ่าออสเตรีย( Austria Visa) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้นวีซ่าออสเตรียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรียและต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าออสเตรียที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าออสเตรียนั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตรียให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าออสเตรีย 

วีซ่าออสเตรีย | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใบคำร้องที่กรอกเป็นตัวพิมพ์ หรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามความเป็นจริงและผู้ร้องได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อแนบในการร้องขอ
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หากมี พาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าประเทศในกลุ่มเชงเก้นหรือไม่ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ว เหมือนกัน 2 รูป และควรถ่ายมาไม่เกิน 6เดือน ฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ผู้เดินทางมีสถานะภาพแต่งงาน เพิ่ม สำเนาทะเบียนสมรสผู้เดินทางมีสถานะภาพ หย่า  เพิ่ม สำเนาหย่าผู้เดินทางอายุไม่ถึง 20 ปี เพิ่ม สำเนาสูติบัต

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentหนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯที่ท่านทำงานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือนในปัจจุบันวันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้หนังสือรับรองการทำงานประจำจากนายจ้างหนังสือรับรองการให้ลาหยุดงานของนายจ้างช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลาผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาทะเบียนการค้าใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองบริษัทฯที่คัดสำเนาไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการแต่มิได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของบริษัทฯ ให้เตรียมหนังสือรับรองการทำงาน

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง และหนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Certificated)  ให้ปรับเล่มเป็นเดือนปัจจุบันสถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณีควรเลือกบัญชี ที่มีการไหลเวียนเงิน เข้า- ออก สม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เดินทาง มีฐานะการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวด้วยกรณีที่บริษัทฯ ของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-2.5 แล้ว ทางบริษัฯ จะต้องออกจดหมายอีกฉบับหนึ่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทำงานของผู้เดินทาง โดยระบุชื่อผู้เดินทางทั้งหมดและเหตุผลที่ในการเดินทางมาในจดหมายด้วยผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาด้วย

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา/มารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องขอหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางจากท่านใดท่านหนึ่ง ที่ไม่ได้ร่วมเดินทาง โดยไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ. ที่ว่าการเขตอำเภอ โดยมีนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ / ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20ปี เดินทางคนเดียว จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ที่ได้รับการรับรองความถูกต้อง และหลักฐานการเป็นบิดามารดา (สูติบัตรของผู้ยื่นคำร้อง)การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น เป็นการถาวรการยกเลิกการเดินทางภายหลังได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯตัวแทนขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูต

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการรับรองเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม)เรายินดีออกใบรับรองการจองที่พัก ให้กับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวกับเราเท่านั้นการเดินทางท่องเที่ยวในหลายประเทศ ให้แสดงหนังสือรับรองการจอง การเดินทางในกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งระบุเส้นทางการเดินทาง และการจองที่พักสำหรับการเดินทางทั้งหมด

เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานด้านยานพาหนะสำหรับการเดินทางไปและกับใบจองเที่ยวบิน เรายินดีออกใบจองเที่ยวบินให้กับทุกท่าน เฉพาะกับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวกับเราเท่านั้นการขอวีซ่าไม่ต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สถานทูตรับยื่นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ในเวลา 8.00-12.00 เท่านั้น  20-30 ท่านต่อวัน / ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 2สัปดาห์ (10 วันทำก
าร)


 

ระยะเวลาดำเนินการ

เวลาในการประมวลผลจะเป็นอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันที่ยื่นใบคำร้องที่วีเอฟเอและ ไม่รวมวันหยุด) สำหรับทุกประเภทวีซ่า รวมไปถึงขึ้นอยู่กับเอกสารของผู้สมัคร และความจำเป็นในการขอเอกสารเพิ่มเติมด้วยนั้นขึ้นอยู่กับแต่กรณี

*** โปรดทราบสถานทูตออสเตรียจะไม่แจ้งสถานะใดใดถ้าแบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่ายังไม่ถึง 15 วันทำการนับจากวันที่ยื่นใบสมัคร 

วีซ่าออสเตรีย | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document บบฟอร์ม 1 ชุด Form 1415
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว 
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิชย์ / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document จดหมายเชิญจากบริษัทที่ออสเตรเลีย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานแสดงคุณวุฒิ การศึกษา
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใช้เวลายื่น 10 วันทำการ

วีซ่าออสเตรีย | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรีย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ผู้เดินทางเป็นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา พร้อมสำเนา บัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาด้วย
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ทรานสคริปท์ และหนังสือรับรองจบการศึกษาจากสถาบันที่จบการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document  จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document เอกสารยืนยันการจองที่พักที่ออสเตรเลีย (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการเงินของผู้ปกครองหรือของตนเอง (ตัวจริงเท่านั้น) กรณีใช้หลักฐานการเงินของผู้ปกครองต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย เช่น สูติบัตรฉบับแปล
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentการตรวจสุขภาพผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค(E-Health)ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่ง จดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ดหมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผล
การตรวจทางอีเล็คโทรนิค
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ซึ่งจะรวมไว้ในใบสมัครหรือ COE
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Document ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
เอกสารประกอบการเดินทาง และ ข้อมูลการยื่นวีซ่า,เอกสารประกอบการเดินทาง,วีซ่า,Visa,Travel Documentกรณีผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ป จะต้องมีเอกสารยินยอมให้เดินทางต่างประเทศจากคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง
     -  เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
   -  บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม1229 (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง)โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

อัตราค่าบริการทำวีซ่า........... / ค่าธรรมเนียมวีซ่า...............
                  ประเภทวีซ่า                       ค่าธรรมเนียม 
(ผู้ใหญ่)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 06-12 ปี)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 00-05 ปี)
ค่าบริการ
  (บาท / ท่าน)
ระยะเวลา
(วันทำการ)
หมายเหตุ
 วีซ่าขั่วคราว Non-Immigrant / temporaray Visit
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Single) 2,400 2,400 2,400 3,400 10-15 วันทำการ โชว์ตัว
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Multiple) XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าธุรกิจ, Business Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าทำงานชั่วคราว,Worker Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่านักเรียน,Student Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าถาวร Immigrant / Settlement Visa (Family, Fiance and Marriage)
 วีซ่าคู่หมั้น , Fiance Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าคู่สมรส , Marriage Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
 วีซ่าครอบครัว , Family Visa XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
* ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศสถานทูต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
*
ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ที่แสดงข้างต้น เป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ต่อท่าน **

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly.com
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์ กับ Thaifly.com,Thaifly.com,ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์,แพคเกจทัวร์ กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ?
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง