Association of Thai Travel Agents (ATTA)

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

Association of Thai Travel Agents (ATTA )
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว วางระเบียบให้สมาชิกประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ


ATTA,Association Of Thai Travel Agents,สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว,Thaifly

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง