Association of Thai Travel Agents (ATTA)


Association of Thai Travel Agents (ATTA )
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอตต้า)
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว วางระเบียบให้สมาชิกประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ


ATTA,Association Of Thai Travel Agents,สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว,Thaifly