DBD Registered

DBD Registered

DBD Registered
 

DBD Registered


www.Thaifly.com ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียน DBD Registered เป็นเวลามากว่า 16 ปีแล้ว
การออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
DBD Registered การออกเครื่องหมาย DBD Registered เป็นเครื่องหมายที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกให้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์และประสงค์จะได้รับเครื่องหมาย DBD Registered  เพื่อรับรองความมีตัวตนและการจดทะเบียนพาณิชย์ ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคระดับหนึ่ง 


ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | Thaifly Travel

ใบทะเบียนพาณิชย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , Thaifly Travel

www.Thaifly.com มีคุณสมบัติตรงกับ เกณฑ์การให้เครื่องหมาย DBD Registered ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
1.
เว็บไซต์ www.Thaifly.com เป็นผู้ขอใช้เครื่องหมาย จะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และ/หรือ มีโดเมนเมนเป็นของตนเอง
2.
เว็บไซต์ www.Thaifly.com  มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องตามกฎหมาย
3.
เว็บไซต์ www.Thaifly.com  มีการแสดงข้อมูล รายละเอียดเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์และโทรศัพท์มือถือ พร้อมช่องทางร้องเรียนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า/บริการ ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือเมนู Contact Us
4. สินค้า/บริการที่จะนำขึ้นขายบน
เว็บไซต์ www.Thaifly.com  ถือเป็นช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
5. สินค้าหรือบริการ ภายใน
เว็บไซต์ www.Thaifly.com เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
6. การนำเสนอสินค้าหรือบริการภายใน
เว็บไซต์ www.Thaifly.com  จะต้องมีความชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ชนิดของสินค้า ราคา วิธีการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
7.
เว็บไซต์ www.Thaifly.com  ของเรามีนโยบายดูแล/บริการลูกค้าหลังการขาย ที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน 


ข้อมูลการออกเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered
สถานที่การขอเครื่องหมาย DBD Registered กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 02 547 5960  หรือที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com หรือส่งเอกสารมาที่อีเมล์ e-commerce@dbd.go.th   หรือ โทรสาร 02 547 5973 

เอกสารที่ใช้ขอเครื่องหมาย DBD Registered
1. สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (แบบ พค. 0403)
2. สำเนารายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์  (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
3. สำเนาเอกสารการจดโดเมนเนม
4. เอกสารอื่น (ถ้ามี)
-  ใบแสดงตัวแทนจำหน่าย
-  ใบแสดงลิขสิทธิ์
-  ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจนั้นๆ

ประโยชน์ของเครื่องหมาย DBD Registered ต่อ เว็บไซต์ www.Thaifly.com
1. เว็บไซต์ www.Thaifly.com มีความน่าเชื่อถือให้แก่เว็บไซต์เพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ เมื่อเห็นเครื่องหมาย
DBD Registered ภายใน เว็บไซต์ www.Thaifly.com
3. เว็บไซต์ www.Thaifly.com ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น อบรม สัมมนา ออกบูธงานต่าง ๆ และ รับข่าวสารด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4.
เว็บไซต์ www.Thaifly.com ได้รับสิทธิ์ในการขอรับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ (DBD verified) ให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด

หมายเหตุ  เมื่อผ่านเกณฑ์การพิจาณา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะจัดส่ง Source Code ให้ผู้ประกอบการ ทางอีเมล์ ที่ระบุในการจดทะเบียนพาณิชย์ ทั้งนี้ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง ต้องแสดงเครื่องหมายรับรองไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นั้น


DBD Verified
 

DBD Verified 

เว็บไซต์ www.Thaifly.com ได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แล้ว เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ www.Thaifly.com ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified ดังกล่าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะออกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ที่จดทะเบียนถูกต้องและได้รับการประเมิน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เพื่อนำไปติดที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อบ่งบอกว่าเว็บไซต์นั้น มีคุณภาพเทียบเคียงกับเกณฑ์ มาตรฐานของประเทศสมาชิก ATA (Asia Pacific Trustmark Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองความน่าเขื่อถือ ในการประกอบธุรกิจ e-Commerce ระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ที่มีสมาชิกครอบคลุมทั่วทุกทวีป รวม 27 ประเทศ ดังนั้น หากเว็บไซต์ใดได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ “DBD Verified จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ถือได้ว่า www.Thaifly.com เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล” ดังนั้น ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ 100% ว่าเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ www.Thaifly.com  ไว้ใจได้ ไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ ,การจองทัวร์ออนไลน์ , การจองโรงแรมออนไลน์, การชำระผ่านบัตรเครดิตในระบบที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง เหล่านี้เองสามารถการันตีความมั่นใจให้ลูกค้าของ Thaifly ทุกคนได้เสมอมา


ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | Thaifly.com
ใบอนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , Thaifly.com

 
www.Thaifly.com มีการจดทะเบียน DBD VERIFIED เป็นการจดทะเบียนการค้าสำหรับนิติบุคคล และได้จดทะเบียน DBD REGISTERED มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และเรามีการบริหารเว็บไซต์ที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนดเท่านั้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอ้างอิงมาตรฐานระหว่างประเทศ โดยจะมีองค์ประกอบของหลักเกณฑ์ 5 ข้อ คือ

1. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

www.Thaifly.com มีการออกแบบเว็บไซด์,เนื้อหาบนเว็บไซด์,การใช้เทคโนโลยีต่างๆบนเว็บไซต์ อย่างเหมาะสม

2. การเปิดเผยข้อมูล
www.Thaifly.com ไม่มีโฆษณาหลอกลวง เกินจริง แสดงข้อมูลสินค้าเพียงพอ ข้อมูลของบริษัทไทยฟลาย ครบถ้วน ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการซื้อ ส่ง คืน สินค้า ข้อมูลการชำระเงิน แจ้งลูกค้าทันทีเมื่อมีการสั่งสินค้า (อีเมลตอบกลับ,โทรกลับ)

3. ความมั่นคงปลอดภัย
www.Thaifly.com มีการกำหนด User, Password ในการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เว็บไซต์ของบริษัทเรา มีระบบป้องกันการบุกรุกหรือแอนตี้ไวรัสในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล ในกรณีที่มีการส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น มีมาตรการที่รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม

4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
www.Thaifly.com มีแนวทางการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ระบุชัดเจนว่าเก็บเพื่ออะไร มีการยืนยันก่อนการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น ไม่โพสข้อมูลลูกค้าบนเว็บไซด์หรือเว็บบอร์ด ลูกค้าสามารถเข้าถึง, แก้ไข, บันทึก, จัดการข้อมูลส่วนตัวได้

5. การระงับข้อพิพาท มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อสินค้าหรือบริการ
www.Thaifly.com ของเรามีเงื่อนไขในการใช้บริการ และซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น เงื่อนไขการจอง สำรองที่นั่ง ,เงื่อนไขการยกเลิก,เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงใดๆ, และหมายเหตุของแต่ละ สินค้าบริการ ของwww.Thaifly.com 


DBD Verified คืออะไร

DBD Verified คือ เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ เรียกสั้นๆว่า "Trustmark" นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกให้แก่ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อนําไปแสดงไว้บนเว็บไซต์ เป็นการบ่งบอกว่า เว็บไซต์นั้นๆ มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ประเมินตามมาตรฐานคุณภาพธุรกิจ e-Commerce ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เงื่อนไขการสมัคร DBD Verified
ผู้ประกอบการที่ยื่นขอเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ DBD Verified จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 ข้อ
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. จดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(DBD Registered) มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือจดทะเบียนพาณิชย์ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นเจ้าของโดเมนเนม
4. ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้เครื่องหมายรับรอง
5. ไม่เคยถูกเพิกถอนการใช้เครื่องหมายรับรอง เว้นแต่ถูกเพิกถอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องผ่านกระบวนการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 3 ขั้นตอน คือ
1. ประเมินตนเอง
2. ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
3. ประเมินโดยคณะกรรมการ
 
หมายเหตุ
1. เครื่องหมาย
DBD Verified มีอายุ 1 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน จะต้องทำการขอต่ออายุทุกปีซึ่งในการต่ออายุนั้น ผู้ประกอบการจะต้องยังคงดำเนินงานตามมาตรฐานของ DBD Verified ทุกประการ
2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกเครื่องหมาย
DBD Verified หากตรวจพบว่าเว็บไซต์ ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว ได้กระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อห้าม ห้ามมิให้ทำการคัดลอกเครื่องหมาย DBD Verified และนำไปแสดงไว้บนเว็บไซต์หรือ Homepage อื่นที่ไม่ตรงกับเว็บไซต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ทำไมต้องจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์

กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและสนับสนุนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการขาดความน่า เชื่อถือของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ เพราะไม่สามารถรู้หรือทราบได้ว่าผู้ประกอบการเป็นใคร อยู่ที่ไหน กรณีมีปัญหาหรือข้อพิพาทต่างๆ ไม่สามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ ดังนั้น จะเห็นว่า ความเชื่อถือและเชื่อมั่นดังกล่าว ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การที่จะช่วยกระตุ้นให้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทย เกิดการทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จะต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจทำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ต้องมาจดทะเบียนพาณิชย์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ว่า ผู้ประกอบการมี ตัวตนจริงหรือไม่ เป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำธุรกรรมอะไรบ้าง


ประโยชน์ของการจดทะเบียนพาณิยช์อิเล็กทรอนิกส์

สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง โดยกรมฯ จะจัดทำเลขทะเบียน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องหมาย Registered) จัดส่งให้แก่ผู้ประกอบการ (ส่งทางe-Mail ในรูปแบบ Source Code) เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงไว้บน Web Site หรือ Home Page เพื่อแสดงว่าได้ จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว เมื่อผู้บริโภค (ผู้ซื้อ) เห็นเครื่องหมาย Registered แล้ว จะเกิดความมั่นใจในการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อ click ที่เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะเชื่อมโยงมายังฐานข้อมูลกรมฯ และแสดงข้อมูลทางทะเบียนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและการมีตัวตนของผู้ประกอบการได้ กรมฯ จะนำรายชื่อเว็บไซต์ที่ขึ้นทะเบียน มาจัดทำเป็นฐานข้อมูล แยกตามประเภทธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์ www.dbd.go.th/edirectory นำไปเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการและประชาชนผู้สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนแล้ว สามารถยื่นขอใช้เครื่อง หมายรับรองความน่าเชื่อถือ (Trustmark) จากกรมฯ ได้ ซึ่งเครื่องหมาย Trustmark นี้จะมีความ น่าเชื่อถือสูงกว่าเครื่องหมาย DBD Registered กล่าวคือ จะออกให้แก่เว็บไซต์ที่มีคุณสมบัติตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด เท่านั้น เพื่อเป็นการยกระดับผู้ประกอบการของไทยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ (www.trustmarkthai.com) การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การเข้าร่วมการอบรมสัมมนา การได้รับคำแนะนำ และการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งประกอบพาณิชยกิจในเชิงพาณิชย์อันเป็นอาชีพปกติ ดังนี้
* ซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บุคคลที่มีเว็บไซต์เพื่อทำการซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
* บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Marketplace) 


ตัวอย่างเว็บไซต์ประเภทซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ต้องจดทะเบียน มีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่นๆ
* มีระบบการชำระเงิน ออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชี การชำระด้วยบัตรเครดิต หรือ e-cash , e-wallet เป็นต้น เป็นต้น
* มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่าย (ถือเป็นการขายบริการ) เช่น บริการข่าวสาร/บทความ/หนังสือ การรับสมัครงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
* มีวัตถุที่ประสงค์หลักในการรับจ้างโฆษณาสินค้าหรือบริการของผู้อื่น และมีรายได้จากการโฆษณานั้น


www.thaifly.com,บริษัททัวร์,ทัวร์ครบวงจร,รับยื่นวีซ่า,ทัวร์ต่างประเทศ,รับจัดกรุ๊ปทัวร์,บริการรถเช่า,จัดกรุ๊ปเหมามั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง