Team Synergy


​​

Team Synergy

ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ สร้าง และกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพและรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์