Games Challenger

Games Challenger

​​​​

เกมกล้าท้าชนสร้างความตื่นเต้นเรียนรู้วัฒนธรรม

รูปแบบใหม่ของการ กิจกรรมที่ทำงานเป็นทีมที่ตื่นเต้น ผ่านเส้นทางต่างๆฐานเกมส์ต่างๆอาทิเพนท์ บอล และ AV driveและ สร้างความตื่นตัว กับกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดการเดินทาง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปโดยอ้างอิงกับสถานที่นั้นๆ และทำให้เกิดความสามารถในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการรู้จักการวางแผนอีกด้วยมั่นใจ 100% ในบริการ Thaifly.com ไม่ว่าจะเป็น จองทัวร์,ตั๋วเครื่องบิน,บริการแพคเกจทัวร์อื่นๆ ด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรต่างๆ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอนระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง